درباره عمران علم افزار

شرکت عمران علم افزار گروهی است متشکل از متخصصین تحلیل سازه و ارزیابی لرزه ای و عملکردی سازه ها. این شرکت هدف کلی خود را ارتقای علمی و فن آورانه متخصصین و پژوهشگران کشور در این رشته قرار داده است. زمینه های فعالیت این شرکت در حال حاضر بیشتر ناظر بر آموزش و توسعه ابزارهای تحلیل غیرخطی با محوریت نرم افزار متن باز OpenSees است. با این حال اهداف زیر نیز بصورت موازی با این موضوع پیگیری می شوند:

  • گسترش دانش و فن آوری لازم جهت توسعه نرم افزارهای پیشرفته تحلیل و طراحی سازه ها.
  • آموزش مهارت های برنامه نویسی با نگاهی مفهومی و در عین حال کاربردی و پروژه محور.
  • آموزش و ارائه مشاوره به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بطور کلی محققین سازه و زلزله با هدف ارتقای سطح دستاوردهای پژوهشی دانشگاه های کشور.
  • قبول پروژه های ارزیابی ریسک و برآورد عملکرد سازه های ساختمانی.
  • قبول پروژه های تهیه نرم افزارهای عمرانی.
  • ارائه مشاوره در زمینه تهیه و ارسال مقالات معتبر بین المللی از فعالیت های پژوهشی.

امید است که الطاف خدای متعال به عوامل شرکت در پیشبرد اهداف خود یاری رساند.